Vandaag besteld voor 12:00, morgen gratis geleverd Gratis retour 30 Jaar Garantie

Privacybeleid

Dit privacybeleid (het “privacybeleid”) is van toepassing op de website https://www.eastpak.com/be-nl/ en betreft de verwerking van persoonsgegevens door VF International sagl -EASTPAK Divisie (“VF”), eigenaar en exploitant van de Website. De persoonsgegevens van de gebruiker (te weten de betrokkene) worden door VF verwerkt op het moment dat de gebruiker de Website bezoekt en op het moment dat de gebruiker gebruikmaakt van de op de Website aangeboden diensten en functionaliteiten. Dit privacybeleid is opgesteld conform het bepaalde in Aanbeveling nr. 2/2001 d.d. 17 mei 2001 vastgesteld door de Artikel 29 Werkgroep in verband met het vastleggen van minimumvereisten voor het online verzamelen van persoonsgegevens binnen de Europese Unie, en geldt tevens als informatieverstrekking aan betrokkenen in de zin van artikel 9 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 en nader uitgewerkt in het Koninklijk Besluit van 13 februari 2001 (de “Privacywet”). In dit privacybeleid wordt toegelicht wie de verantwoordelijke is van de via de Website geregistreerde en verwerkte persoonsgegevens, welke persoonsgegevens geregistreerd worden, onder welke voorwaarden die gegevens verwerkt worden en waarom dit gebeurt, in hoeverre persoonsgegevens met derden worden uitgewisseld, de maatregelen die genomen worden ter beveiliging van persoonsgegevens, en de wijze waarop de gebruiker de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens kan controleren en van zijn/haar rechten op grond van de Privacywet gebruik kan maken.

 

1. DE VERANTWOORDELIJKE

 

De verantwoordelijke van de persoonsgegevens is: VF International sagl –EASTPAK divisie , gevestigd in het Via Laveggio 5, 6855 Stabio, Switzerland, telefoon: +41 (0) 91 649 1000 -Contacteer ons.De gebruiker kan bij VF een actueel overzicht opvragen van de bewerkers. Ook andere ondernemingen binnen de VF-groep kunnen betrokken zijn bij de verwerking van gegevens in verband met de activiteiten die via de Website worden verricht (b.v. in verband met de administratieve verwerking van de aankoop van producten en ten behoeve van de selectie van personeel) als bedoeld in dit privacybeleid; deze ondernemingen houden zich alsdan aan de geldende privacywetgeving en verrichten hun activiteiten ten behoeven van het beoogde gebruik als vermeld in dit privacybeleid.

2. WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT EN MET WELK DOEL

 

In het algemeen leidt een bezoek en het raadplegen van de Website niet automatisch tot registratie en verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker. De verwerking van persoonsgegevens van de gebruikers die de Website bezoeken en raadplegen, is beperkt tot de zogenoemde surfgegevens, dat wil zeggen de gegevens die in verband met het functioneren van de informatiesystemen waarmee de Website wordt beheerd en in verband met het gebruik van communicatieprotocollen op internet, automatisch naar de Website worden gestuurd. Voorbeelden van surfgegevens zijn de IP-adressen en de domeinnamen van de computers vanaf waar de gebruikers op de Website inloggen en andere parameters die verband houden met het specifieke besturingssysteem van de de gebruiker. Deze surfgegevens, maar ook bijvoorbeeld het aantal keren dat de Website wordt bezocht en de duur van elk bezoek, worden door VF geregistreerd en verwerkt, doch uitsluitend voor statistische doeleinden, en geanonimiseerd. Op deze wijze wordt het functioneren van de Website bewaakt en kunnen het functioneren van de Website en de content van de Website verbeterd worden. Gezien de aard van de surfgegevens als zodanig, zijn deze gegevens herleidbaar tot de gebruikers wanneer de gegevens gekoppeld worden aan gegevensbestanden van derden. Surfgegevens worden echter niet door VF geregistreerd om deze te herleiden tot individuele de gebruikers. De surfgegevens worden na geanonimiseerde verwerking verwijderd; deze gegevens kunnen wel gebruikt worden om vast te stellen wie verantwoordelijk is ingeval tegen of via de Website strafbare feiten zijn gepleegd. Behoudens in het hiervoor genoemde geval worden de surfgegevens ten hoogste voor de wettelijk toegestane periode door VF bewaard, waarna deze gegevens door VF worden geanonimiseerd. Voorts registreert en verwerkt VF de persoonsgegevens die vrijwillig door de gebruiker worden verstrekt wanneer hij/zij gebruikmaakt van de functionaliteiten op de Website en van de diensten die via de Website worden aangeboden, zoals aanmelding voor de Website, aanmelding voor de nieuwsbrief of mailinglijst, de aankoop van producten via de Website, waaronder alle verkoopgerelateerde activiteiten worden verstaan, zoals de aflevering van producten, facturering, retouren en het omruilen van producten, restitutie van geldbedragen, aanschaf en gebruik van gewone kadobonnen c.q. digitale giftcards, betaalactiviteiten, met inbegrip van fraudepreventie, klantenservice en contacten met ons callcenter; de deelname van de gebruiker aan speciale acties en andere initiatieven die via de Website lopen, zoals bijvoorbeeld prijsvragen en zogenoemde ‘sweepstakes’, informatieaanvragen van de gebruiker en vragen, berichten en feedback die de gebruiker per gewone post of via de Website aan VF doet toekomen, alsmede ten behoeve van de selectieprocedure wanneer de gebruiker zijn/haar curriculum vitae (CV) en andere gegevens instuurt. Daarnaast verwerken wij de persoonsgegevens van de gebruiker ten behoeve van de naleving van nationale en Europese wet- en regelgeving en ter vaststelling en uitoefening van wettelijke rechten. De persoonsgegevens van de gebruiker worden ook geregistreerd wanneer hij/zij contact opneemt met de klantenservice in ons callcenter. Aangezien het callcenter contact onderhoudt met de gebruiker, registreren zij de persoonsgegevens die zij via e-mail, chat-programma’s of telefonisch hebben ontvangen. Voor informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u via de Website producten koopt, verwijzen wij naar de betreffende privacyverklaring. Het callcenter registreert het telefoonnummer van de gebruiker zodat hij/zij teruggebeld kan worden, alsmede ten behoeve van backoffice-diensten, zodat de gebruiker de gewenste ondersteuning en informatie geboden kan worden. Met toestemming van de gebruiker kunnen de hiervoor vermelde marketing-, statistische en profileringsactiviteiten ook door het callcenter worden verricht. In sommige gevallen worden telefoongesprekken opgenomen en worden e-mailberichten opgeslagen ten behoeve van interne trainingen, kwaliteitscontroles en verificatiedoeleinden, voor zover dit niet wettelijk is verboden. Wanneer het gesprek wordt opgenomen, wordt de gebruiker daar altijd vooraf op gewezen en kan hij/zij dit weigeren, behalve wanneer de opname nodig is ter verificatie van een aankoop of om andere redenen noodzakelijk is, voor zover dit wettelijk is toegestaan. Met toestemming van de gebruiker, die hij/zij mag maar niet hoeft te verlenen, verwerken wij de persoonsgegevens van de gebruiker tevens ten behoeve van marktonderzoek, dat wil zeggen dat wij reclamemateriaal en informatie over producten, diensten, kortingsacties en aanbiedingen van de VF-groep en informatie over initiatieven zoals evenementen, shows en beurzen die door de VF-groep worden georganiseerd of waaraan VF-bedrijven deelnemen, per e-mail of via een ander elektronisch communicatiemiddel, zoals sms, mms, fax e.d., aan de gebruiker toesturen, alsmede ten behoeve van het in kaart brengen van klantenprofielen. De gebruiker heeft altijd de gelegenheid om kosteloos bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor het toesturen van reclame en informatie over speciale acties; in elk bericht dat wij toesturen, is een specifieke bepaling opgenomen waarin uitgelegd wordt hoe een eerder verleende toestemming (eenvoudig en zonder kosten) kan worden ingetrokken. De door VF geregistreerde en verwerkte persoonsgegevens betreffen namen en contactgegevens zoals huisadres, telefoonnummer, e-mailadres en andere optionele gegevens. Op de pagina’s van de Website waar gegevens worden ingevuld, staat een specifieke informatiemededeling als bedoeld in de Privacywet. Wanneer de Privacywet zulks voorschrijft, heeft VF voorafgaande toestemming van de gebruiker nodig om diens persoonsgegevens te mogen verwerken. Wanneer u de persoonsgegevens van iemand anders aan ons heeft doorgegeven (bijvoorbeeld door gebruik te maken van de functie ‘e-mail een vriend’, giftcard-functionaliteiten e.d.), voor zover dit op grond van het toepasselijke recht is toegestaan, bevestigt u hierbij dat die doorgifte en de verdere verwerking door ons conform dit privacybeleid in overeenstemming zijn met de geldende privacywetgeving. Dit betekent bijvoorbeeld dat u de betreffende persoon dient te informeren over de doorgifte van diens gegevens en desgevraagd zijn/haar toestemming dient te verkrijgen voor de verwerking van die gegevens voor het beoogde gebruik als vermeld in dit privacybeleid.

3. PLAATS WAAR DE GEGEVENS OPGESLAGEN WORDEN

 

De via de Website geregistreerde persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt via een door VF beheerd elektronisch systeem op het hiervoor vermelde kantooradres van VF. U kunt bij VF een actueel overzicht opvragen van de bewerkers. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt uitsluitend door specifiek daartoe aangewezen medewerkers die bevoegd zijn om die gegevens in te zien en te verwerken, met inbegrip van medewerkers die belast zijn met de uitvoering van niet-routinematig onderhoud aan de Website. Ook andere ondernemingen binnen de VF-groep zijn bij de verwerking van persoonsgegevens betrokken in verband met het functioneren van de Website en de uitvoering van diensten en functionaliteiten die via de Website worden aangeboden, bijvoorbeeld in verband met de aanschaf van producten, de klantenservice en de activiteiten van het callcenter. Wij raden de gebruiker aan om ook het bepaalde door te lezen onder Uitwisseling van persoonsgegevens. Alle bewerkers handelen namens en op aanwijzing van VF.

4. COOKIES

 

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die zich bevinden op de harde schijf van de computer van de gebruiker. Cookies worden gebruikt voor specifieke, beperkte doeleinden, met name om het inloggen en surfen op de Website voor de gebruiker makkelijker te maken (de de gebruikersnaam en het wachtwoord van de de gebruiker worden bijvoorbeeld onthouden), alsmede voor interne beveiligingsdoeleinden, systeembeheer en de analyse van trends. De cookies die VF gebruikt, kunnen niet worden aangewend om programma’s op de computer van de gebruiker te laten draaien of om virussen op de computer van de gebruiker te downloaden. De cookies geven VF geen enkele controle over de computer van de gebruiker. De cookies worden niet door VF gebruikt om toegang te verkrijgen tot informatie op de computer van de gebruiker, om informatie op diens computer op te slaan of om de activiteiten van de gebruiker na te gaan. De onderhavige bepalingen inzake cookies zijn van toepassing op cookies en op alle andere, door VF gehanteerde tracking-technieken en hebben betrekking op de computer van de gebruiker en op alle andere apparatuur waarmee de gebruiker verbinding maakt met de Website. De zogenoemde ‘sessie-cookies’ worden in een tijdelijk geheugen opgeslagen en worden verwijderd wanneer de gebruiker de browser afsluit. Sessie-cookies registreren geen gegevens van de computer van de gebruiker. Met de cookies die gebruikt worden bij aanmelding op de Website, worden de persoonsgegevens van de gebruiker geregistreerd die VF nodig heeft om de gebruiker te herkennen bij een volgend bezoek aan de Website. Deze cookies worden tevens gebruikt om het inloggen en het surfen op de Website makkelijker te maken, om een idee te krijgen van de gedeeltes van de Website die de gebruiker het meest interessant vindt, zodat meer op maat gesneden informatie op de Website kan worden aangeboden en een gerichter bezoek mogelijk is, alsmede ten behoeve van de beveiliging en administratie zoals eerder al is aangegeven. Op de Website kunnen links naar andere websites worden opgenomen. VF heeft geen enkele toegang tot of invloed op cookies, beacons en andere tools voor het volgen van de gebruikers die op de websites van derden die vanaf de Website bereikbaar zijn, worden gebruikt, of op de beschikbaarheid, de content en het materiaal dat op die websites staat of via die websites verkrijgbaar is, of op de voorwaarden waaronder de persoonsgegevens van de gebruiker via die websites van derden worden verwerkt. Alle aansprakelijkheid van VF ter zake wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. VF raadt de gebruiker aan om het privacybeleid van de websites van derden te raadplegen, zodat de gebruiker weet onder welke voorwaarden zijn/haar persoonsgegevens aldaar geregistreerd en verwerkt worden. Het onderhavige privacybeleid is namelijk uitsluitend van toepassing op de hiervoor beschreven Website. Bij de meeste webbrowsers worden cookies automatisch geaccepteerd. In de meeste browsers kan deze functie echter door de gebruiker worden uitgezet. Op de werkbalk van de meeste browsers wordt onder “Help” uitgelegd hoe voorkomen kan worden dat de browser cookies, beacons en andere tracking-tools opslaat, hoe de gebruiker een melding kan ontvangen op het moment dat cookies, beacons e.d. door de browser zijn opgeslagen en hoe deze volledig geblokkeerd kunnen worden. Het blokkeren van cookies kan betekenen dat de Website minder goed te gebruiken is en dat de gebruiker niet optimaal van alle aangeboden functionaliteiten en diensten gebruik kan maken.

5. VOORWAARDEN EN PROCEDURE VOOR GEGEVENSVERWERKING

 

De verwerking van door VF geregistreerde persoonsgegevens geschiedt grotendeels elektronisch en automatisch, maar soms ook handmatig (op papier), waarbij procedures en logische processen worden gehanteerd die aansluiten bij het beoogde gebruik als vermeld in dit privacybeleid. De verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker geschiedt conform de geldende privacywetgeving, met inbegrip van de voorschriften inzake beveiliging en geheimhouding. De gegevens worden uitsluitend bewaard zolang dit nodig is voor het alsdan specifiek beoogde doel, zulks met inachtneming van het bepaalde in de wet.

6. BEVEILIGING EN KWALITEIT VAN PERSOONSGEGEVENS

 

VF hecht groot belang aan de beveiliging van de persoonsgegevens van de gebruiker. VF verwerkt deze persoonsgegevens overeenkomstig de voorschriften inzake beveiliging zoals die in de geldende wet- en regelgeving worden gesteld ter voorkoming van (onbedoeld) gegevensverlies en schade aan gegevens, onbevoegde toegang tot gegevens en onrechtmatig of oneigenlijk gebruik van gegevens. Bovendien zijn de informatiesystemen en de softwareprogramma’s zodanig ingericht dat persoons- en ID-gegevens uitsluitend worden gebruikt wanneer dat nodig is voor het alsdan specifiek beoogde gebruik. VF hanteert diverse geavanceerde beveiligingstechnieken en -procedures om de persoonsgegevens van de gebruiker te beveiligen tegen de hiervoor genoemde risico’s. Zo worden de door de gebruiker verstrekte gegevens opgeslagen op beveiligde servers op bewaakte locaties. Daarnaast wordt voor de verzending van bepaalde gegevens via internet versleutelingstechnieken toegepast zoals het Secure Socket Layer (SSL)-protocol. De gebruiker kan VF helpen bij het actueel houden van de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens door wijzigingen van adres, functie, telefoonnummer en e-mailadres aan VF door te geven, zodat de gegevens van de gebruiker altijd actueel en juist zijn. Geregistreerde gebruikers kunnen dit online doen door de aanwijzingen op de betreffende profielpagina van de website te volgen.

7. UITWISSELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

 

VF wisselt de persoonsgegevens van de gebruiker uit binnen de grenzen en onder de voorwaarden als vermeld in dit privacybeleid en in de informatiemededeling op de webpagina’s waar persoonsgegevens worden ingevuld, zulks altijd met inachtneming van de toestemming die de gebruiker ten tijde van de registratie van zijn/haar gegevens heeft verleend, mocht dit door de Privacywet worden vereist. De persoonsgegevens van de gebruiker zijn binnen de VF-organisatie toegankelijk voor de interne en externe medewerkers die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden in verband met het beoogde gebruik als vermeld in dit privacybeleid en, voor zover van toepassing, voor onze bewerkers. De gebruiker kan bij VF kosteloos een actueel overzicht opvragen van de bewerkers en van derden met wie gegevens kunnen worden uitgewisseld. De persoonsgegevens van de gebruiker kunnen worden uitgewisseld met (overheids)instanties, banken en financiële instellingen, professionals, onafhankelijke adviseurs, met inbegrip van adviesbureaus, zakenpartners alsmede aan externe dienstverleners die door VF worden ingeschakeld voor de levering van professionele, technische en organisatorische diensten ter zake van het beheer van de Website en de activiteiten die via de website lopen, zoals bijvoorbeeld de verkoop van producten en bijbehorende activiteiten, het beheer van de functionaliteiten die via de Website worden aangeboden, de uitvoering van initiatieven en diensten waarvoor de gebruiker zich via de Website kan aanmelden of die hij/zij via de Website kan aanvragen, alsmede voor diensten die strikt noodzakelijk zijn voor het overige gebruik als vermeld in dit privacybeleid. Wanneer dit nodig is voor het beheer van de Website en de bijbehorende activiteiten, bijvoorbeeld voor de aanschaf van producten via de Website of telefonisch via ons callcenter, kunnen de persoonsgegevens van de gebruiker tevens worden uitgewisseld met andere VF-ondernemingen die binnen de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd, met inbegrip van VF International Sagl. Dit bedrijf is weliswaar gevestigd in Zwitserland, maar gegevensoverdracht met Zwitserland is toegestaan aangezien de Zwitserse privacywetgeving naar het oordeel van de Europese Commissie een voldoende niveau van gegevensbescherming biedt. Deze ondernemingen verwerken uw gegevens met inachtneming van de geldende privacywetgeving voor het hiervoor beschreven beoogde gebruik. Wat de aanschaf van producten betreft, worden persoonsgegevens verwerkt door de VF-onderneming in het land waar de producten moeten worden afgeleverd, in welk geval deze onderneming met inachtneming van de geldende privacywetgeving als beheerder van uw persoonsgegevens optreedt ten behoeve van het volgende: facturering, verzending van producten, retouren, omruilen van producten, restitutie van geldbedragen, aankoop en gebruik van gewone kadobonnen en digitale giftcards, betaalactiviteiten, met inbegrip van fraudepreventie. Bepaalde persoonsgegevens van de gebruiker kunnen ten behoeve van de hiervoor beschreven marketing- en profileringsactiviteiten ook worden uitgewisseld met andere VF-ondernemingen. Verder schakelen wij voor de afwikkeling van transacties en de verwerking van betalingen externe dienstverleners/bewerkers in ten behoeve van het beheer en de ondersteuning van het e-com-platform. Deze dienstverleners zijn contractuele verplichtingen aangegaan en dienen op grond daarvan afdoende veiligheidsmaatregelen te treffen ter beveiliging en geheimhouding van de persoons- en creditcardgegevens van de gebruiker. Derden aan wie op grond van het vorenstaande persoonsgegevens van de gebruiker zijn doorgegeven, verwerken die gegevens als verantwoordelijke (VF-ondernemingen ten behoeve van de verkoop en marketing) c.q. bewerker, zulks conform de geldende wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming en voor het beoogde gebruik als hiervoor vermeld. Persoonsgegevens kunnen ook aan derden worden doorgegeven ingeval van een fusie, overname of gehele of gedeeltelijke overdracht van onze activa, producten, websites of activiteiten. Persoonsgegevens worden uitsluitend aan deze derden verstrekt voor zover zij die gegevens nodig hebben ter uitvoering van hun betreffende functie, waarbij zij zich verplichten om die gegevens uitsluitend voor het beoogde gebruik als hiervoor vermeld te verwerken en zich voorts verbinden tot geheimhouding en beveiliging van die gegevens alsmede tot naleving van de geldende wet- en regelgeving en de van VF ontvangen aanwijzingen. Behoudens het vorenstaande worden de persoonsgegevens van de gebruiker niet uitgewisseld met derden, natuurlijke dan wel rechtspersonen, wanneer deze niet gelieerd zijn aan c.q. geen zakelijke, professionele of technische werkzaamheden verrichten voor VF. De persoonsgegevens van de gebruiker kunnen voorts worden uitgewisseld met personen die op grond van de geldende wet- en regelgeving als rechtmatige ontvanger van die gegevens worden aangemerkt. Ingeval van een juridische procedure is dat bijvoorbeeld de bevoegde rechter of een andere bevoegde instantie die inzage in bepaalde gegevens verlangt. Verder kan VF persoonsgegevens bekendmaken wanneer zij daartoe wettelijk verplicht is, dan wel om op te komen voor haar rechten of ter bescherming van haar eigendommen en haar Website. Uw gegevens worden niet aan derden (behoudens VF-bedrijven) verstrekt ten behoeve van hun eigen marketing en worden onder geen beding verspreid.

8. HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

 

Behoudens het hiervoor bepaalde omtrent surfgegevens (zie ‘onder #‘Soort en aard van gegevens die verwerkt worden’#), hebben wij de persoonsgegevens van de gebruiker nodig voor de levering van de diensten en de functionaliteiten die op de Website worden aangeboden en door de gebruiker zijn aangevraagd, zoals diens aanmelding voor de Website, voor nieuwsbrieven of mailinglijsten, de verwerking van aankopen via de Website en bijbehorende activiteiten, de administratieve verwerking van de deelname van de gebruiker aan speciale acties en andere initiatieven die via de Website worden gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld prijsvragen en zogenoemde ‘sweepstakes’, de behandeling van informatieaanvragen en andere vragen, berichten en feedback van de gebruiker, en selectie en werving ingeval de gebruiker een curriculum vitae (CV) en andere gegevens instuurt. De gebruiker is verplicht om persoonsgegevens te verstrekken wanneer dit nodig is om aan de geldende wet- en regelgeving te voldoen. In de hiervoor geschetste omstandigheden heeft een weigering om persoonsgegevens te verstrekken tot gevolg dat VF niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen c.q. de gewenste diensten, producten of informatie niet aan de gebruiker kan leveren. Het verstrekken van persoonsgegevens door de gebruiker ten behoeve van onderzoek, marketing of het opstellen van klantenprofielen, een en ander als hiervoor vermeld, is optioneel. Wanneer de gebruiker dit weigert, heeft dit geen gevolgen voor de nakoming van de contractuele verplichtingen van VF of voor de levering van de door de gebruiker gewenste diensten, producten of informatie.

9. DE PRIVACYRECHTEN VAN DE GEBRUIKER

 

De gebruiker kan te allen tijde gebruikmaken van zijn/haar privacyrechten ingevolge art. 10 van de Privacywet c.q. andere toepasselijke privacywetgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot het recht om te weten of zijn/haar persoonsgegevens al dan niet staan geregistreerd, om de inhoud, bron en juistheid van die gegevens te controleren, een verzoek in te dienen ter verbetering, aanvulling, wijziging of verwijdering van die gegevens, alsmede om op rechtmatige gronden bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar gegevens (bijvoorbeeld ten behoeve van direct marketing; dit kan te allen tijde en brengt geen kosten met zich mee). Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens door VF of wilt u gebruikmaken van uw rechten op grond van de Privacywet, neem dan contact op met “VF NORTHERN EUROPE Limited – Eastpak E-commerce Customer Service”, 2 Experian Way, Nottingham,NG2 1EP, United Kingdom; of Contacteer ons. Dit privacybeleid kan door VF geactualiseerd en gewijzigd worden. De versie die op de Website staat, is de versie die van toepassing is. Ingeval van een wijziging van dit privacybeleid wordt de gebruiker daarvan in kennis gesteld via de link “Gewijzigd privacybeleid” op de homepage van de Website. VF raadt de gebruiker aan om het privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat hij/zij op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. Dit privacybeleid treedt in werking op: 9 september 2010.